Zoek binnen Vitis Welzijn

Omzien naar elkaar. Daar staan wij voor. Vitis Welzijn gaat voor een vitaal Westland! 

Ruim 1.000 vrijwilligers en vele betrokken medewerkers zetten zich in voor de kwaliteit van leven in Westland. 

Wij zijn volop aanwezig in de Westlandse kernen. Met wijkcentra en Buurt Informatiepunten. Met Sociaal Makelaars, Welzijnsadviseurs en Jongerenwerkers. En  onze uitstekende contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties helpen ons buurten te activeren, mensen aan te zetten om te participeren en elkaar te ontmoeten. 

Omzien naar elkaar. Daar staan wij voor. 

Lees onze missie

Onze diensten in de Kernen

Vitis Welzijn, organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Vitis Welzijn telt zes leden en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Het toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de organisatie en het bestuur en stelt plannen en verslagen vast, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de begroting, jaarrekening of de toekomstvisie van Vitis Welzijn. Lees meer.

Vitis Welzijn heeft ruim 1.000 vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen wij graag mee laten praten over een aantal zaken die spelen bij Vitis Welzijn. Daarom is er een vrijwilligersraad. Lees meer.

Vitis heeft de ANBI Status

Vitis Welzijn heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Het betekent dat Vitis Welzijn een Algemeen Nut Beogende Instelling is en voldoet aan alle voorwaarden die de Belastingdienst hiervoor stelt. Lees meer.

Jaarrekening

De jaarrekening is een financieel eindverslag van onze stichting dat elk jaar opgesteld wordt. Het geeft in grote lijnen weer wat Vitis Welzijn het betreffende boekjaar gedaan heeft. Lees meer.

Jaarverslag

Middels het jaarverslag verbeelden wij letterlijk het betreffende boekjaar, aangevuld met verhalen en cijfers. Lees meer 

Ketensamenwerking

We hebben de krachten gebundeld samen met gemeente Westland, Patijnenburg en het Sociaal Kern Team. Via deze Ketensamenwerking kunnen wij de Westlandse burger nog beter ondersteunen. Lees meer.

Een werknemer/vrijwilliger kan een melding doen als hij denkt dat er sprake is van een inbreuk of misstand binnen de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt.  Lees meer. 

Klachtenreglement

Mocht u een klacht hebben, kunt u die uiteraard bij ons kenbaar maken. Lees hier hoe.

Meldcode voor huiselijk geweld 

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Mei 2019 is het vernieuwde protocol Meldcode van Vitis Welzijn vastgesteld. Lees meer

Disclaimer

Wij hebben grote zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op onze website. Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan. Lees meer.

Privacy reglement 

Vitis Welzijn heeft waar nodig de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer.

Organisatie

Bekijk hier de organisatie van Vitis Welzijn per afdeling

 

Liesbeth Koornneef

Liesbeth Koornneef

Directeur-bestuurder Stel hier uw vraag